• 24 Αυγ 19

    Οπτικά Προκλητά Δυναμικά pattern reversal

    Τα οπτικά προκλητά δυναμικά αποτελούν καταγραφές της απόκρισης ομάδων νευρώνων, που σχετίζονται με την επεξεργασία του οπτικού σήματος. Οι καταγραφές αυτές γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτροδίων που τοποθετούνται, όπως θα δούμε παρακάτω, σε συγκεκριμένες περιοχές του κρανίου και υπολογίζοντας σε κάθε μέτρηση τη μέση τιμή του σήματος, ενώ η παράλληλη χρήση τους με άλλες οπτικές ηλεκτροφυσιoλογικές τεχνικές παρέχει σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες για την ακεραιότητα του οπτικού συστήματος.